Condicions Generals de Contractació pel Campus d’Estiu

A través d’aquest lloc Web, el CLUB NÀUTIC L’ESCALA ofereix un servei de d’activitats i serveis esportius, el qual es regirà per les següents condicions:

Reserva i pagament:

En el moment en què l’Usuari desitgi confirmar la reserva d’algun dels serveis i/o activitats oferides al lloc Web, haurà d’efectuar el pagament anticipat estipulat per cada servei a través de la passarel·la de pagament del web en el moment de fer la reserva o al rebre la confirmació de la disponibilitat, si fos el cas.

La resta del pagament, si escau, s’haurà de fer efectiu a les oficines del Club a l’inici del servei contractat.

Per tal que la reserva sigui vàlida, les dades facilitades han de coincidir amb les dades reals de l’Usuari que realitzarà l’activitat. Abans de l’inici de l’activitat, es podrà demanar acreditació de l’Usuari per verificar les seves dades. En cas que aquestes no coincideixin o l’Usuari no s’identifiqui, se li podrà denegar l’accés al servei.

Responsabilitat:

L’Usuari haurà de tenir cura de les instal·lacions i del material cedit per dur a terme el servei contractat, i serà responsable de les conseqüències derivades de la seva actuació negligent, tant si aquesta causa danys a coses, com a persones.
L’Usuari accepta i es compromet a complir amb les normes i els horaris establerts per la Direcció del port.

El CLUB NÀUTIC L’ESCALA, ni l’Acadèmia Yes l’Escala no es fa responsable sota cap concepte de qualsevol accident que pugui patir qualsevol persona en el marc del servei contractat. No obstant, el CLUB NÀUTIC L’ESCALA té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil, d’acord amb la legislació vigent.

 

Política de cancel·lació:

En cas d’anul·lar la reserva, s’abonarà el 50% del pagament anticipat sempre i quan l’anul·lació es produeixi més de 15 dies abans del inici del servei contractat.

Si la reserva s’anul·la dins els 15 dies anteriors al inici del servei, no s’abonarà el pagament anticipat en cap proporció.

Si degut a la situació sanitària actual (COVID-19) el CLUB NÀUTIC L’ESCALA es veu obligat a suspendre alguna activitat esportiva, s’abonarà el 100% del pagament anticipat.

 

Protecció de dades

En compliment del Nou Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de CLUB NÀUTIC L’ESCALA i la Acadèmia Yes l’Escala, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió del pagament de quotes, com la gestió de qualsevol activitat o servei relacionats amb el Club.

CLUB NÀUTIC L’ESCALA i l’Acadèmia Yes l’Escala podrà mantenir a l’Usuari informat de tots els serveis i activitats que realitzi que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat.

Les dades no seran comunicades a tercers excepte quan així ho requereixi una autoritat competent. No obstant, el lloc Web podrà utilitzar Cookies de terceres companyies de conformitat amb la Política de Cookies i el consentiment de l’usuari.

Al contractar algun dels serveis del lloc Web, l’Usuari cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’Organització en el transcurs de l’esdeveniment autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes, xarxes social o pàgina web del CLUB NÀUTIC L’ESCALA i l’Acadèmia Yes l’Escala

L’Usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, previstos en el Nou Reglament (UE 2016/679) de 27 d’abril, mitjançant carta dirigida al CLUB NÀUTIC L’ESCALA, Port la Clota, s/n, 17130 l’Escala (Girona) i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a club@nauticescala.com.

 

Jurisdicció Competent:

Les presents condicions de contractació es regeixen per la llei espanyola aplicable, i excepte que la llei estableixi una altre cosa a la normativa vigent, inclosa la normativa de consumidors i usuaris, qualsevol conflicte es sotmetrà als jutges i tribunals de Girona.

24.9º C

Vent: 0 N 0.0Kts, 22.0 Max

image description