Condicions Generals de Contractació

A través d’aquest lloc Web, el CLUB NÀUTIC L’ESCALA ofereix un servei de reserva online d’amarratges i d’activitats i serveis esportius, el qual es regirà per les següents condicions:

Reserva i pagament:

 1. En el moment en què l’Usuari/a desitgi confirmar la reserva d’algun dels serveis i/o activitats nàutiques al lloc Web, haurà d’efectuar el pagament anticipat estipulat en el moment de fer la reserva o al rebre la confirmació de la disponibilitat, si fos el cas. La resta del pagament, si escau, s’haurà de fer efectiu a les Club abans l’inici del servei contractat.
 2. Per les activitat nàutiques, caldrà realitzar la resta del pagament fins a 7 dies abans de l’inici de l’activitat. En el cas del no compliment d’aquesta condició, es donarà de baixa la reserva d’activitat sense dret a reclamació per part del l’usuari/a del pagament a compte realitzat.
 3. Per tal que la reserva sigui vàlida, les dades facilitades han de coincidir amb les dades reals de l’usuari i/o embarcació que realitzarà ha realitzat la reserva. Abans de l’inici del servei o activitat, es podrà demanar acreditació de l’usuari/a per verificar les seves dades. En cas que aquestes no coincideixin o l’usuari/a no s’identifiqui, se li podrà denegar l’accés al servei.
 4. En el cas de facilitar les dades bancàries, aquestes seran introduïdes als fitxers informatitzats del Club Nàutic l’Escala per procedir al cobrament de la quota i serveis establerts. Les factures emeses pel Club Nàutic l’Escala seran cobrades mitjançant càrrec al número de compte corrent que ens ha indicat i segons els venciments que constin en les mateixes factures i d’acord amb les condicions previstes en el seu contracte o sol·licitud de prestació de serveis. Qualsevol modificació en les dades cal que sigui notificada al Club Nàutic l’Escala. En el cas que el rebut sigui retornat per l’usuari contractant de l’activitat, aquest haurà d’assumir les despeses bancaries generades.

Responsabilitat:

 1. L’usuari/a haurà de tenir cura de les instal·lacions i del material cedit per dur a terme el servei contractat, i serà responsable de les conseqüències derivades de la seva actuació negligent, tant si aquesta causa danys a coses, com a persones.
 2. L’usuari/a accepta i es compromet a complir amb les normes i els horaris establerts per la Direcció del port.
 3. El CLUB NÀUTIC L’ESCALA no es fa responsable sota cap concepte de qualsevol accident que pugui patir qualsevol persona en el marc del servei contractat. No obstant, el CLUB NÀUTIC L’ESCALA té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil, d’acord amb la legislació vigent.

Política de canvis i cancel·lació:

 1. En cas d’anul·lar la reserva, s’abonarà el 50% del pagament anticipat sempre i quan l’anul·lació es produeixi més de 15 dies abans del inici del servei contractat.
 2. En el cas de sol·licitar un canvi en el servei o l’activitat, aquest s’haurà de sol·licitar fins a 15 dies abans de l’inici i es podrà aplicar o no, en funció de la disponibilitat.
 3. Si la reserva s’anul·la o és vol modificar la reserva dins els 15 dies anteriors al inici del servei, no s’abonarà el pagament anticipat en cap cas ni en cap proporció.

Protecció de dades

 1. En compliment del Nou Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de CLUB NÀUTIC L’ESCALA, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió del pagament de quotes, com la gestió de qualsevol activitat o servei relacionats amb el Club.
 2. CLUB NÀUTIC L’ESCALA podrà mantenir a l’Usuari informat de tots els serveis i activitats que realitzi que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat.
 3. Les dades no seran comunicades a tercers excepte quan així ho requereixi una autoritat competent. No obstant, el lloc Web podrà utilitzar Cookies de terceres companyies de conformitat amb la Política de Cookies i el consentiment de l’usuari.
 4. Al contractar algun dels serveis del lloc Web, l’Usuari cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’Organització en el transcurs de l’esdeveniment autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes, xarxes social o pàgina web del CLUB NÀUTIC L’ESCALA.
 5. L’Usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, previstos en el Nou Reglament (UE 2016/679) de 27 d’abril, mitjançant carta dirigida al CLUB NÀUTIC L’ESCALA, Port la Clota, s/n, 17130 l’Escala (Girona) i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a club@nauticescala.com.

Jurisdicció Competent:

 1. Les presents condicions de contractació es regeixen per la llei espanyola aplicable, i excepte que la llei estableixi una altre cosa a la normativa vigent, inclosa la normativa de consumidors i usuaris, qualsevol conflicte es sotmetrà als jutges i tribunals de Girona.
5.8º C

Vent: 252 WSW 2.1Kts, 4.3 Max

image description